Welcome toChina Net Australia
Add to Favorites | Chinese
Position:home>IELTS English>
Elegant 2007 think of exam schedule
From;    Author:Stand originally

Date Type City Beijing of 06/01/2007 A, harbin, wuhan, zhengzhou, chengdu 13/01/2007 A&G Beijing, qingdao, dalian, xi'an, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, kunming, guangzhou, shenzhen, xiamen 20/01/2007 A&G Beijing, jinan, tianjin, shenyang, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, chongqing, guangzhou, fuzhou, nanning, big talk, beijing of Changsha 03/02/2007 A, harbin, zhengzhou, xi'an, qingdao, dalian, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, kunming, guangzhou, beijing of Changsha 10/02/2007 A, jinan, tianjin, shenyang, wuhan, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, chengdu, shenzhen, fuzhou, xiamen, beijing of Nanning 03/03/2007 A, urumqi, wuhan, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, fuzhou, xiamen, big talk 10/03/2007 A&G Beijing, harbin, qingdao, zhengzhou, xi'an, shanghai, hefei, chengdu, guiyang, guangzhou, shenzhen, changsha 31/03/2007 A&G Beijing, jinan, dalian, tianjin, shenyang, nanjing, hangzhou, chongqing, kunming, shenzhen, fuzhou, xiamen, nanning 14/04/2007 A&G Beijing, harbin, qingdao, xi'an, shenyang, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, beijing of Shenzhen 21/04/2007 A, wuhan, dalian, zhengzhou, tianjin, chengdu, kunming, guangzhou, shenzhen, xiamen 28/04/2007 A&G Jinan, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, fuzhou, nanning, big talk, changsha 12/05/2007 A&G Beijing, harbin, dalian, wuhan, qingdao, tianjin, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, chongqing, chengdu, guangzhou, shenzhen, beijing of Xiamen 19/05/2007 A, jinan, zhengzhou, xi'an, shenyang, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guiyang, guangzhou, fuzhou, nanning, changsha 02/06/2007 A&G Beijing, jinan, wuhan, shenyang, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, guangzhou, beijing of Fuzhou 09/06/2007 A, dalian, xi'an, changchun, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, shenzhen, xiamen 16/06/2007 A&G Beijing, harbin, qingdao, zhengzhou, tianjin, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, chengdu, kunming, shenzhen, nanning, big talk, changsha 07/07/2007 A&G Beijing, urumqi, qingdao, zhengzhou, xi'an, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, chengdu, shenzhen, fuzhou, xiamen, beijing of Nanning 14/07/2007 A, harbin, dalian, tianjin, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, shenzhen 21/07/2007 A&G Beijing, jinan, wuhan, shenyang, shanghai, hefei, hangzhou, kunming, guiyang, guangzhou, fuzhou, beijing of Changsha 11/08/2007 A, wuhan, qingdao, dalian, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, shenzhen, beijing of Fuzhou 18/08/2007 A, jinan, xi'an, shenyang, nanjing, hangzhou, chongqing, chengdu, guangzhou, xiamen, big talk 25/08/2007 A&G Beijing, harbin, zhengzhou, tianjin, changchun, shanghai, hangzhou, nanjing, kunming, shenzhen, fuzhou, nanning, beijing of Changsha 01/09/2007 A, qingdao, shenyang 08/09/2007 A&G Beijing, harbin, jinan, wuhan, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, chongqing, chengdu, guangzhou, shenzhen, fuzhou 22/09/2007 A&G Beijing, dalian, zhengzhou, tianjin, xi'an, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, kunming, guangzhou, shenzhen, xiamen, nanning, beijing of Changsha 13/10/2007 A, dalian, wuhan, qingdao, tianjin, changchun, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, chengdu, shenzhen, fuzhou, nanning, big talk, changsha 20/10/2007 A&G Beijing, harbin, shenyang, jinan, zhengzhou, xi'an, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, kunming, guiyang, guangzhou, shenzhen, xiamen 03/11/2007 A&G Beijing, urumqi, qingdao, dalian, tianjin, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, chengdu, shenzhen, fuzhou, xiamen, beijing of Changsha 17/11/2007 A, harbin, wuhan, zhengzhou, shanghai, nanjing, hangzhou, chongqing, chengdu, beijing of Guangzhou 24/11/2007 A, jinan, xi'an, changchun, shenyang, guangzhou, shenzhen, nanning 01/12/2007 A&G Beijing, wuhan, zhengzhou, hangzhou, chongqing, guangzhou, xiamen, beijing of Changsha 08/12/2007 A, harbin, qingdao, dalian, tianjin, shanghai, nanjing, hangzhou, chengdu, guangzhou, shenzhen 15/12/2007 A&G Jinan, xi'an, changchun, shenyang, shanghai, nanjing, hangzhou, hefei, kunming, shenzhen, fuzhou, nanning, big talk
Previous12 Next